Байгууллагын зорилго, зорилт

Төв аймгийн музейн эрхэм зорилго:       

Төрөлх нутгийнхаа түүх, соёлын өвөөр дамжуулан иргэд олон нийтийг соён гэгээрүүлж боловсролыг төлөвшүүлэхэд оршино.

Музейн үндсэн үйл ажиллагаа:

Музейн  ньмонголнутагдахьхүнийамьдралынтүүх, соёлурлаг, ёсзаншил, байгальорчнытухайбодитбаримтадматериалуудыгцуглууланхадгалж, судланшинжлэх, дэглэнүзүүлэх, сурталчлахтаниулахүйлажиллагаагбайнгаявуулахүүрэгбүхий, ашгийнтөлөөбус, соёлын  байгууллагамөн.

  • Хүн амд үзүүлэх музейн үзвэрийн үйлчилгээ
  • Цаг үеийн холбогдолтой үзүүллэг, үзэсгэлэн гаргах
  • Музейн боловсролын болон танин мэдэхүйн ажлыг тасралтгүй зохион байгуулах
  • Соёлын өвийг судлах, баяжуулах, бүртгэн баримтжуулах, хадгалж хамгаалах, сэргээн засварлуулах, дэлгэн үзүүлэх, сурталчлах, мэдээ мэдээллийн сан бүрдүүлэх
  • Холбогдох байгууллага сумдын Орон нутаг судлах танхим /музей/-д мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх