Засгийн газрын 100 хоног

Аймгийн музейгээс “Засгийн газрын 100 хоног”
арга хэмжээний хийсэн ажлын тайлан
Аймгийн музейгээс “Засгийн газрын 100 хоног” арга хэмжээнд байгууллагийн үйл ажиллагааг сурталчлах зорилгоор Мөнх алдрын тайлбай дээр музейн сан хөмрөгт хадгалагдаж байгаа угсаатны зүйн цуглуулгаар “Монгол гэр” нүүдлийн үзэсгэлэнг гарган 60 гаруй том хүн, 20 гаруй хүүхэд тайлбарт танилцуулгыг хүргэсэн. Мөн төв музейд гадаадын 10 иргэн, дотоодын 20 хүн, 15 хүүхдэд тус тус үйлчилсэн.

Мөн “Монгол гэр” нүүдлийн үзэсгэлэнг үзсэн иргэдэд “Төв аймгийн музейн талилцуулга”, “Соёлын өв, түүх соёлын дурсгалт зүйлээ бүртгүүлцгээе”, “Халх монголын ар утай Манзуширийн хийд” зэрэг боршур танилцуулгыг тараан соёлын өвийг сурталчлан ажилсан.

Leave a Reply