Музейн 3-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, өглөг авлагын дэлгэрэнгүй мэдээ орууллаа.