ЗДТГ-ын Хууль, эрх зүйн хэлтсээс зохион байгуулсан хууль сурталчлах 14 хонгийн аяны хүрээнд 2018 оны 04 дүгээр сарын 19-өөс 05 дугаар сарын 03-ны хооронд  байгууллага дээрээ дараахи хуулиудын талаар албан хаагчиддаа мэдээлэл өгч, ярилцлага, хэлэлцүүлэг хийж, асуулт хариултын тэмцээн зохион байгууллаа Үүнд:

  • “Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай”
  • “Тамхины хяналтын тухай”
  • “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх “
  • “Гамшгаас хамгаалах тухай “
  • “Цэргийн албаны тухай хууль “-ууд

Сургалтанд нийт ажилагсдын 90% нь хамрагдсан бөгөөд хуулийн шинэчлэл өөрчлөлтийн талаарх мэдээлэл болон өөрийн байгууллагад зарим хуулийг хэрэгжүүлэх зарчим,  мөн дотоод дүрэм журамд нийцүүлэн ажиллах талаар зөвлөгөө өгч ажиллалаа.

 

ТӨВ АЙМГИЙН МУЗЕЙ