Түүх, соёлын хөдлөх дурсгалын улсын үзлэг тооллого явагдаж байна

БСШУСЯамны сайдын тушаал болон аймгийн ЗД-ын захирамжаар батлагдсан ажлын хэсэг “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн улсын тооллого явагдаж байна. 2019 оны 01 дүгээр сарын 28-ны байдлаар 2103 дэсийн 3762 ширхэг дурсгалыг тоолж, тооллогын явц 72.05% -тай явагдаж байна. Сумдын орон нутаг судлах танхимыг 5 чиглэл маршрутаар 02-р сарын 18-наас эхлэн тоолохоор төлөвлөж байна.

АЙМГИЙН МУЗЕЙ

 

Leave a Reply