Хууль сурталчлах аяны хүрээнд-Нийтийн сонсгол хийх тухай хуулийн танилцуулга

Хууль сурталчлах аяны хүрээнд Монгол улсын Засгийн Газрын 2015 оны 07-р сарын 08-ны өдөр батлагдсан “Нийтийн сонсгол хийх” тухай хуулиас…

НИЙТИЙН СОНСГОЛ ХИЙХ ТУХАЙ

 

АЙМГИЙН МУЗЕЙ

Leave a Reply